Tag: การเวนคืน

งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ก1และก2 ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ : งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ก1 และ ก2 ผังเมืองรวม ชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช...

งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก

ชื่อโครงการ : งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวมเมือง แม่สอด จังหวัดตาก...

งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.24 – สถานีรถไฟกุดจิก

ชื่อโครงการ : งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.24 – สถานีรถไฟ กุดจิก ระยะทาง 12.6...
1 2