บริการของเรา

งานบริการด้านวิศวกรที่ปรึกษา

ขอบข่ายงานบริการของบริษัทได้ขยายขึ้นทุกปีตามความต้องการของตลาดและงานของรัฐบาลงานบริการหลักด้านวิศวกรที่ปรึกษาของบริษัทที่ดำเนินการให้กับโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบภายในอาคาร รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และการวางผังเมือง

งานด้านวิศวกรรมชายฝั่ง

โครงการท่าเรือน้ำลึก (Deep Sea Port) เขื่อนกันคลื่น (Breakwater), Revetment, Jetty, Dredging and Reclamation

งานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ การชลประทานการจัดหาน้ำสะอาด ระบบประปา ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

งานด้านสิ่งแวดล้อม

เช่น มลภาวะทางน้ำ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง การฝั่งกลบ การเผาขยะ การกำจัดขยะมีพิษ เป็นต้น

งานด้านนิคมอุตสาหกรรม
เช่น เขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
งานด้านวิศวกรรมจราจร
เช่น การวางแผนจราจร การจัดการจราจร การจัดการสัญญาณจราจร การแก้ไขปัญหาจราจร เป็นต้น
งานด้านวิศวกรรมโครงสร้างและอาคาร
เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารที่ทำการราชการ พิพิธภัณฑ์ โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น
งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เช่น ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้างานโครงการขนาดใหญ่ เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โรงผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เช่น ระบบเครื่องกลและระบบปรับอากาศในอาคาร ในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนเครื่องจักรกลในโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น
งานด้านสถาปัตยกรรม
เช่น งานออกแบบสำนักงาน โรงแรม โรงงาน คอนโดมิเนียม อพาร์เมนท์ ตลอดจนการออกแบบภูมิสถาปัตย์ (Landscape) เป็นต้น
งานด้านการลงทุน

โครงการร่วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐ (Privatization) โครงการสัมปทาน (Concessionaire) โครงการ BOI (Build Operate-Transfer) ในโครงการใหญ่ ๆ เป็นต้น