เกี่ยวกับ | บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
GENIE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ความเป็นมาของบริษัท
บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงของคนไทย ก่อตั้งโดยกลุ่มของวิศวกรที่มีชื่อเสียงในปี พ.ศ. 2527 มีวัตถุประสงค์ในด้านงานบริการทางวิศวกรรมที่ปรึกษาของโครงการต่าง ๆ ให้กับทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ขอบข่ายของงานบริการทางวิศวกรที่ปรึกษาของโครงการประกอบด้วย

- งานศึกษาวางแผนเบื้องต้น
- งานศึกษาวางแผนแม่บท
- งานสำรวจทางภูมิประเทศ
- งานสำรวจทางธรณีวิทยา
- งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- งานออกแบบรายละเอียด
- ให้คำปรึกษาเตรียมการประกวดราคา และการประมาณราคา
- งานควบคุมงานก่อสร้าง
- งานบริหารโครงการ
บริษัทตั้งขึ้นมีจุดมุ่งหมายในการรวบรวมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐานของพนักงานบริษัททีมีประสบการณ์และความสามารถ เรารับประกันว่าจุดมุ่งหมายนี้ จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

บุคลากรของบริษัท

บุคลากร | ระดับบริหารของบริษัท

บุคลากรระดับบริหารประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของบริษัท

บุคลากร | ระดับปฏิบัติการ

บุคลากรระดับปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้มีคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และยังประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น บัญชี เลขานุการ พิมพ์ดีด
ช่างเขียนแบบ เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร