โครงการยูเนี่ยนฟรอสท์

26 December 2017   admin  

ประวัติของบริษัทเจ้าของโครงการ :  บริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท์  จำกัด
ที่ตั้ง :สำนักงานใหญ่ เลขที่  947/157 หมู่ 12 ชั้น 6  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา 
กรุงเทพฯ  10260  โทรศัพท์  (02)  361 8950 -52แฟ๊กซ์  (02) 361 8949 
สำนักงานโรงงาน : เลขที่  64/1  หมู่ที่  1  ถนน ลำปาง – เชียงใหม่  ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จังหวัดลำปาง   
โทรศัพท์ : (054) 324 946-7   แฟ๊กซ์ : (054)  225661  
เริ่มประกอบการ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2532 แต่ได้เริ่มทำการผลิตจริง เดือนกรกฎาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 60   ล้านบาท  และได้รับการส่งเสริมจาก บี โอ ไอ (BOI)
กำลังการผลิต : ประมาณ  10,950   ตัน  /  ปี  ( 30 ตัน/วัน)
ผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นเป็น  คนไทย  63% ผู้ถือหุ้นเป็น ชาวต่างประเทศ (ชาวญี่ปุ่น)  37%   
ประเภทของธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตพืชผัก – ผลไม้แช่แข็ง

Tags:

Relate Posts :